Hydrobiologická exkurze 2021

05.10.2021

Hydrobiologická exkurze, letos s rekordní účastí!


V druhé polovině srpna proběhl kurz Hydrobiologická exkurze. Na kurz se zapsalo rekordních 54  studentů s nimiž jsme ve dvou týdnech probádali jak tekoucí, tak stojaté vody na jihu Čech. Pozornost jsme zaměřili na řeky Blanici s největší populací perlorodky říční v České republice, Malši pod vodárenskou nádrží Římov, horní Stropnici v oblasti nádrže Humenice a Lužnici v horní málo člověkem ovlivněné a spodní silně regulované oblasti. Ze stojatých vod jsme navštívili Nadějskou rybniční soustavu na Třeboňsku a Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Nevynechali jsme ani tůně v přírodní památce Blana, rašeliniště Hovízna, Cepské pískovny, lom u Trhových Svinů, koupaliště Bagr a mnoho dalších lokalit.

Na každé lokalitě studenti vypracovávali terénní protokol s popisem lokality, základními fyzikálně-chemickými parametry vody, složením společenstva fyto- a zooplanktonu, určením vodní a mokřadní vegetace, vodních bezobratlých a vrcholové části potravního řetězce tzn. strukturou rybího společenstva a případně výskytem dalších obratlovců vázaných na vodní prostředí.

Děkujeme studentům za jejich nadšení pro vodní prostředí a těšíme se na pokračování v letním semestru 2022. Už nyní se zamýšlíme nad plánem na příští rok! V případě zájmu o vodní prostředí je také možné si zapsat předměty Biologie vodních organismů I a II, které po delší době letos opět poběží.

Za organizátory Petr Blabolil.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na našem FB