Škola interdisciplinárních studií

28.09.2015

Přinášíme druhou část reportáže z letošní Školy interdisciplinárních studií, která se uskutečnila v termínu od 1. do 22. září.


Druhá zářijová neděle ohraničila poslední fázi Školy interdisciplinárních studií, pořádané v italské Santa Seveře. Třetí týden byl věnován zpracování odebraných archeobotanických vzorků v laboratoři hostitelského muzea a intenzivnímu archeologickému studiu zaniklého římského města Castrum Novum na břehu Tyrhénského moře. Účastníci pokračovali v odkryvu vrstev destrukce domu z 3. století př. Kr., jehož dataci prozradily nalezené fragmenty řecko-římských amfor a lesklých zlomků etruského černého zboží „terra nera“. Během terénních prací v prostorách domu z doby založení římské kolonie zbýval čas i na podrobné seznámení se s konstrukčními prvky etruských a římských obydlí, nálezy antických mincí, polychromními omítkami, bronzovými artefakty a nálezy z organických materiálů, zejména se zuhelnatělými rostlinnými makrozbytky a zvířecími kostmi. Dott. Flavio Enei průběžně představoval jednotlivé typy a formy nalezených nádob, aby každý student získal základní přehled o hmotné kultuře epochy a dokázal se lépe orientovat ve složitých stratigrafiích. Francouzští kolegové uvedli skupinu do problematiky kolísání mořské hladiny. Představili studentům pravěké a starověké vrstvy na pobřeží, které v důsledku zvyšování hladiny moře nenávratně mizí. Zvláštním překvapením pro studenty byl nácvik potápění a úvod do podmořské archeologie, který se podařilo zasadit do programu i přes nepřízeň počasí.

       

Mimo terénní aktivity účastníci věnovali svůj volný čas samostudiu odborné literatury a přípravě závěrečné prezentace určené pro odbornou i širokou veřejnost, která se zajímá o aktuality v areálu Castrum Novum. Student Michal Krčmář představil finální prezentaci s názvem „Etruscan food“ na konferenci pořádané v přednáškovém sále Museo del Mare e della Navigazione Antica v Santa Seveře. Na příkladové studii uvedl posluchače do archeobotanické a paleoekologické teorie a metody. Navázal tím na vystoupení dott.ssa Kláry Paclíkové, jež obeznámila posluchače s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Školou Interdisciplinárních Studií a její rolí na mezinárodním výzkumu zaniklé památky světového významu. Dalšími přednášejícími byli francouzští kolegové prof.ssa Sara Nardi-Combescure z univerzity v Amiens a prof. Gregoire Poccardi z univerzity v Lille 3, kteří poprvé prezentovali nález antického divadla. Dott. Flavio Enei, vedoucí výzkumu, představil perspektivy výzkumu na souši i na moři a činnost lokální archeologické skupiny Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. Závěrečnou řeč pronesla zástupkyně úřadu pro památkovou péči Soprintendenza, jež na veškeré výzkumné aktivity dohlíží, dott.ssa Rossella Zaccagnini.

První ročník Školy Interdisciplinárních Studií si kladl za cíl simulovat studentům systematický archeologický a paleoekologický výzkum se všemi svými součástmi, kterými jsou: vymezení zkoumané lokality, odkryv, vzorkování, dokumentace, zpracování materiálů, zasazení do kontextu a prezentace výstupů formou průběžné zprávy a prezentace na konferenci. Studenti během tří týdnů vypracovali dílčí úkoly pod vedením českých i zahraničních lektorů. Setkali se osobně s odborníky na archeologii, speleologii, geofyzikální průzkum, palynologii a vulkanologii. Dostali příležitost navázat osobní kontakty se zahraničními studenty a získat přehled o studiu na evropských univerzitách, zejména v Itálii a Francii. Díky píli, zodpovědnosti a svým schopnostem, které v mezinárodním týmu projevili, budou mít otevřené dveře ke studiu v zahraničí. Po návratu do ČR studenti obdrží mezinárodní certifikát za účast na Škole interdisciplinárních studií 2015, který jim bude nejen památkou, ale i doplňkem pro jejich profesní životopis.

Přítomnost badatelských skupin ze tří různých států a unikátní nálezy v Castrum Novum připoutaly pozornost italských médií. Aktivity Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly reflektovány například v denících Ladislao.net, La Provincia, Altravoce News a v televizním zpravodajství Santa Marinella TV.

 Odkazy na náš výzkum na Castrum Novum v italském tisku a TV:

Ladislao.net: https://www.ladislao.net/2015/09/09/la-riscoperta-di-castrum-novum-equipe-di-tre-nazioni-scavano-questa-citta-romana-dellepoca-della-prima-guerra-punica/

La Provincia: https://www.terzobinario.it/archeologia-a-santa-marinella-tre-nazioni-impegnate-negli-scavi-di-castrum-novum/78323

Altravoce News: https://www.altravocenews.it/index.php/litorale/cultura/item/13025-tre-nazioni-scavano-a-castrum-novum/

Santa Marinella TV: https://www.telesantamarinella.tv/2015/05/21/scaviamo-la-storia-studenti-in-azione-a-castrum-novum/