Informatika pro vzděláváníTyp studia: bakalářský, Forma: prezenční, Doba studia: 3 roky, Vyučovací jazyk: čeština

Představení studijního programu

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby studijní program zajistil studentům jak dostatečně rozsáhlý teoretický základ, tak i odpovídající míru doplňujících praktických, psychologicko-pedagogických znalostí a dovedností pro úspěšné působení ve vzdělávacím segmentu s odborným zaměřením na výuku v oblasti informatiky. Student si volí vždy druhý obor, tzv. sdružené studium.

Obory pro sdružené studium

Studenti bakalářského studijního programu - Informatika pro vzdělávání, si volí vždy druhý obor, který se nazývá oborem sdruženým. Lze si vybrat z následujících oborů:

 • Fyziky
 • Matematika
 • Chemie
 • Biologie

Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Informatika pro vzdělávání se sdruženým studiem pro vzdělávání je vybaven základními znalostmi a dovednostmi z oblasti informatiky. Absolvent bakalářského studijního programu bude moci bez problémů pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které jej připraví pro výkon profese středoškolského učitele. Může se také uplatnit ve školicích střediskách zaměřených na oblast IT.

Absolvent studijního programu po úspěšném ukončení studia schopen:

 • Vysvětlit základní principy počítačových systémů, včetně operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí;
 • Navrhovat algoritmy a ve zvoleném programovacím jazyce zapsat program pro řešení daného problému;
 • Působit jako asistent nebo školící pracovník v oblasti informačních technologií.
 • Rozumět základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů.
 • Rozumět aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele.
 • Dokáže pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci.
 • Rozumí základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem.
 • Zná základy školské politiky a rozumí aktuálním trendům ve školství. Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století.

Navazující studium

 • Na bakalářský studijní program Informatika pro vzdělávání se sdruženým studiem, navazuje magisterský program Učitelství pro střední škol.
 • Bakalářské státní závěrečné zkoušky na Katedry informatiky slouží zároveň jako přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia.