Učitelství pro střední školyTyp studia: magisterský, Forma: prezenční, Doba studia: 2 roky, Vyučovací jazyk: čeština

Představení studijního programu

Cílem studia magisterského programu Učitelství pro střední školy – specializace Informatika je připravit absolventy, kteří mají řadu kompetencí nezbytných pro výkon učitelské profese. Mají znalosti i dovednosti týkající se vzdělávání žáků, řízení třídy i řešení specifických situací spojených s výukou a žáky.

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního programu Učitelství pro střední školy – specializace Informatika mohou prioritně působit jako učitelé příslušných předmětů na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách), podle názvu akreditovaných oborů a jejich zaměření. V případě volby studijního plánu Učitel informatiky a správce sítě mohou absolventi působit také na pozicích administrátorů informačních systémů na středních školách.

Předmětové znalosti, obecně a oborově didaktické kompetence zajišťují vysokou znalost daného oboru přiměřenou očekávaným požadavkům středních škol a schopnost absolventů zprostředkovávat poznatky daného oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem dané školy za využití celé řady didaktických metod. Absolventi jsou také vybaveni schopnostmi a dovednostmi vést pedagogickou komunikaci se žáky/studenty, jejich rodiči, kolegy a jinými subjekty (sociální a komunikační kompetence), výchovně působit a motivovat žáky, řídit třídy, participovat na chodu školy a řešit specifické situace spojené s výukou (pedagogicko-psychologické kompetence).

Mimo to jsou absolventi vybaveni také diagnostickými a speciálně pedagogickými kompetencemi, které jim umožňují rozpoznávat individuální vzdělávací a jiné potřeby žáků/studentů, individualizovat nároky na jednotlivé žáky/studenty, spolupracovat s poradenskými specialisty a uplatňovat širokou škálu podpůrných opatření v rámci inkluzivního přístupu.

Nad rámec pedagogického působení připravuje tento studijní program absolventy s aprobací v informatice také působení v pozici školního administrátora informačních systémů a počítačové sítě.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • Pedagogicky působit jako SŠ učitel v oboru informatika.
 • Chápat a orientovat se v základním HW a SW vybavení počítačových systémů.
 • Informačně bezpečně používat internet a ostatní IT technologie.
 • Připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod.
 • Zvládat nestandardní situace ve výuce i mimo ni, dokážou diagnostikovat a rozvíjet klima ve třídě.
 • Motivovat a aktivizovat žáky, podporují demokratické principy ve třídě a ve škole.
 • Rozumět aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, dokážou spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy.
 • Využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých mohou identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků.
 • Využívat podpůrných opatření k individualizaci výuky, umí spolupracovat s poradenskými subjekty.
 • Orientovat se v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky.
 • Rozumět a formulovat požadavky na IT podporu v běžném provozu školy.
 • Zvládat správu IT systémů na střední škole.

Navazující studium

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy navazuje na bakalářský studijní program Informatika pro vzdělávání se sdruženými studiem (Informatika major) nebo se sdruženým studiem Informatika pro vzdělávání (Informatika minor) na Přírodovědecké fakultě JU. Rozvíjí dále znalosti a dovednosti nabyté v těchto bakalářských studijních programech.