Vstupní požadavky


  • Vyplněná a zaslaná písemná přihláška

   K přihlášce musí uchazeč přiložit veškeré níže zmíněné dokumenty a kopii dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
   Termíny pro zaslání přihlášek naleznete v sekci přihláška.

  • Souhlas školitele

    Uchazeč si najde již před přihlášením ke studiu potenciálního školitele, jehož nabízená témata disertační práce ho zajímají, a přihlášku podá až po souhlasu dotyčného pracovníka s vedením práce.

  • Doložení předchozího vzdělání

   Přihlásit se mohou absolventi pětiletého vysokoškolského studia na přírodovědeckých nebo oborově blízkých fakultách.
   Musí doložit kopii VŠ diplomu/-ů a údaje o náplni absolvovaného studia (fotokopie Výkazu o studiu nebo diploma supplement).
   Zahraniční uchazeči k přihlášce povinně přiloží doporučení své osoby od dvou akademických pracovníků (jiných než nastávající školitel) a ověřenou kopii VŠ diplomu/-ů (nebo odpovídajících dokumentů od zahraniční vysoké školy) a diploma supplement (nebo dokument o uznání předchozího VŠ vzdělání magisterského typu českými úřady)

  • Životopis

   Uchazeč k přihlášce musí přiložit i podrobný životopis.

  • Přijímací řízení

   Přijímací řízení se koná před komisí jmenovanou děkanem PřF. Uchazeč musí prokázat předpoklady ke studijní přípravě na soustavnou vědeckou nebo náročnou řídící práci a tyto doložit dosavadními studijními výsledky, diplomovou prací, případnou publikační činností a konkrétní představou o zaměření doktorského studia a doktorské disertační práce.
   Součástí pohovoru může být i ověření znalosti anglického jazyka. 
   Zahraniční uchazeči mohou přijímací pohovor, který proběhne ve stejném termínu jako pohovor s ostatními uchazeči do daného studijního programu, absolvovat prostřednictvím SKYPE.