Rozhodnutí děkanky o podmínkách přijetí do prvního ročníku studia vybraných čtyřletých doktorských studijních programů v období listopad 2020 až září 2021

Podmínky přijetí do prvního ročníku čtyřletých doktorských studijních programů 2020/2021


R o z h o d n u t í děkanky
o podmínkách přijetí do prvního ročníku studia
vybraných čtyřletých doktorských studijních programů
v období listopad 2020 až září 2021

Podle §§ 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb v platném znění vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Přírodovědecké fakultě (dále jen PřF) Jihočeské univerzity (dále jen JU) v období listopad 2020 až září 2021.

 1. Přijímací řízení se otevírá pro studium v oborech
  Studijní program Spolupracující ústavy AV ČR
  Biofyzika / Biophysics Biologické centrum a Mikrobiologický ustav 
  Biochemie / Biochemistry

  Informace o jednotlivých oborech včetně specifických požadavků jednotlivých oborových rad jsou na fakultních stránkách
  https://web.prf.jcu.cz/uchazec/seznam-oboru-vcetne-uplatnitelnosti.html
  v části Doktorské obory/Podrobnosti o jednotlivých programech.
  a https://web.prf.jcu.cz/en/study/information-for-prospective-students.html v části Doctoral programmes

 2. Biochemii lze studovat v prezenční i kombinované formě, Biofyziku jen v prezenční formě, oba programy buď v jazyce českém nebo anglickém a to v obou případech ve standardní době čtyř let.
   
 3. Studentům prezenční formy (vyjma studentů – samoplátců a studentů prokazatelně zajištěných zvláštním stipendiem nebo mzdou na základě mezinárodních smluv) náleží stipendium podle vyhlášky MŠMT a Opatření děkana D58. Studenti studující v anglických programech platí roční poplatek stanovený Opatřením děkana D68. Uchazeči přijatí ke studiu mohou požádat o ubytování v kolejích JU podle vnitřních předpisů JU a PřF JU.
   
 4. Do studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PřF mohou být přijati absolventi magisterských studijních programů, kteří prokáží v přijímacím pohovoru předpoklady ke studijní přípravě na soustavnou vědeckou nebo náročnou řídící práci a doloží tyto předpoklady dosavadními studijními výsledky, diplomovou prací, případně publikační činností, včetně vyhraněné představy o zaměření studia a disertační práce.
   
 5. Ke studiu doktorských studijních programů může být přijat uchazeč, který v termínech uvedených v bodě 6 dodá na studijní oddělení PřF přihlášku ke studiu a kopii dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení (viz bod 8), a to
  1. a) občan ČR, který splní podmínky uvedené dále v tomto rozhodnutí,
  2. b) cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním předpisům pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.
    
 6. PřF JU vypisuje dva hlavní termíny přijímacích zkoušek: zimní (pro začátek studia v letním semestru 2020/2021) a letní (pro začátek studia v zimním semestru 2021/2022). Uchazeči, kteří se chtějí zúčastnit zimního termínu, musí přihlášku včetně všech dokladů uvedených v bodě 7 a kopii dokladu o zaplacení zaslat nejpozději 11. ledna 2021  nebo ji do 11.00 hod. téhož dne předat na studijní oddělení PřF JU, v případě letního termínu se vztahuje totéž k 17. květnu 2021.
   
 7. Přihláška ke studiu je k dispozici na studijním oddělení a na internetových stránkách PřF formulář Přihláška k doktorskému studiu (https://web.prf.jcu.cz/uchazec/informace-k-podavani-prihlasek-prijimaci-rizeni.html pro uchazeče o studium v českém jazyce; https://web.prf.jcu.cz/en/study/information-for-prospective-students.html pro zahraniční uchazeče); přihláška doplněná podrobným životopisem, kopií VŠ diplomu/-ů a údaji o náplni absolvovaného studia (fotokopie Výkazu o studiu nebo diploma supplement) musí být doručena na adresu studijního oddělení PřF JU, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice ve stanoveném termínu (viz bod 6). Přihláška musí obsahovat název programu, který chce uchazeč studovat, a jméno zamýšleného školitele; může případně uvádět i okruh problematiky disertační práce. Cizinec k přihlášce povinně přiloží doporučení své osoby od dvou akademických pracovníků (jiných než nastávající školitel) a ověřenou kopii VŠ diplomu/-ů (nebo odpovídajících dokumentů od zahraniční vysoké školy) a diploma supplement (nebo dokument o uznání předchozího VŠ vzdělání magisterského typu českými úřady). Pokud nemá uchazeč v době podání přihlášky ještě ukončené magisterské vzdělání, dodá s přihláškou výpis doposud absolvovaných předmětů v rámci magisterského studia vydaný studovanou školou.
   
 8. Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč (20 EURO). Může být uhrazen na pokladně PřF JU nebo na účet.
  Název banky: ČSOB
  Účet: 104725778 / 0300
  Variabilní symbol: 6020106
  Specifický symbol: rodné číslo uchazeče bez lomítka, v případě cizinců bez přiděleného rodného čísla jejich datum narození ve formátu rok, měsíc, den (rrrrmmdd)
   
 9. Zimní termín přijímacího řízení proběhne koncem ledna nebo v první polovině února 2021, letní termín přijímacího řízení v červnu 2021. Výjimečně, v odůvodněných případech (např. získání nového projektu krátce po proběhnutí hlavního termínu přijímacího řízení nebo nenaplnění kapacity jednotlivých oborů po proběhnutí letního termínu přijímacích zkoušek) může děkan na návrh oborové rady povolit vypsání mimořádného termínu přijímacích zkoušek i mimo uvedené termíny, a to až do naplnění míst uvedených pro daný obor studia v bodě 13. Přijímací řízení organizují oborové rady řídící studium v daném oboru. Uchazeče pozve na přijímací řízení podle pokynů předsedů oborových rad studijní oddělení.
   
 10. Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan na návrh příslušné oborové rady. Jeho cílem je především ověřit předpoklady ke studiu plynoucí z dosavadních studijních výsledků a ověřit reálnost cílů navrhovaného tématu a jejich naplnění. K tomu cíli může zejména u uchazečů, kteří absolvovali jiný studijní program, než který zamýšlejí studovat, nabýt charakteru zkoušky zaměřené na zjištění úrovně znalostí podstatných ke studiu zvoleného oboru. Dalším cílem přijímacího pohovoru je doporučení předmětů k doplnění a prohloubení dosavadních znalostí, které si student v případě přijetí zapíše do svého Plánu studia, a konečně ověření uchazečových představ o zaměření jeho doktorského studia a tématu jeho disertační práce. Součástí pohovoru může být i ověření znalosti anglického jazyka. Zahraniční uchazeči mohou přijímací pohovor, který proběhne ve stejném termínu jako pohovor s ostatními uchazeči do daného studijního programu, absolvovat prostřednictvím SKYPE.
   
 11. Přijímací komise ve spolupráci s oborovou radou na základě údajů předložených uchazečem, s přihlédnutím k počtu studentů již vedených navrženým školitelem a ke kvalitě pracoviště školitele a jeho možnostem finančně, prostorově a materiálově zajistit odbornou práci studenta, a podle průběhu přijímacího řízení doporučí děkanovi přijetí nebo nepřijetí uchazeče do studia. Uchazeče navržené k přijetí ke studiu v daném oboru seřadí přijímací komise do jednoho pořadí na základě výsledků přijímacích pohovorů.
   
 12. Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu do každého oboru je 8

  Počty jsou omezeny kapacitními možnostmi jednotlivých kateder, které zajišťují daný studijní program, získanými účelovými prostředky na výzkum, počtem studentů již studujících pod vedením daného školitele (viz Opatření děkana D 84), a dále počtem míst v prvních ročnících všech úrovní studia přidělených PřF v rámci Jihočeské univerzity. Doporučení přijímací komise děkanovi dle bodu 11 přihlíží k vyjádření katedry o jejích možnostech studium v daném programu zajistit. Pokud některý program přijme méně uchazečů, mohou být volná místa využita jinými programy.
   
 13. Děkan na základě návrhu přijímacích komisí a s přihlédnutím ke kapacitním možnostem rozhodne do 30 dnů ode dne konání přijímacího řízení o přijetí nebo nepřijetí uchazeče a o svém rozhodnutí uchazeče neprodleně písemně vyrozumí.
   
 14. Uchazeči z jiných vysokých škol, kteří do termínu přijímacího řízení nesložili závěrečnou zkoušku ukončující magisterské studium, nebo uchazeči ze zahraničí, kteří v době přijímacích zkoušek ještě nedodali doklady o absolvování předchozího vysokoškolského studia magisterského typu ověřené způsobem podle země získání vysokoškolského vzdělání, mohou být přijati podmíněně. Doklady o úspěšném ukončení studia (případně opatřené požadovaným ověřením pravosti) předloží nejpozději v den zápisu ke studiu. Pokud zahraniční uchazeč potřebuje doložit rozhodnutí o přijetí do studia za účelem vydání víza, musí požadované doklady o předchozím vzdělání doručit na studijní oddělení před vystavením rozhodnutí o přijetí.
   
 15. Uchazeči, kteří se nedostavili k přijímacímu řízení a kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dni přijímacího řízení předloží lékařské potvrzení dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se řízení, budou pozváni v náhradním termínu.
   
 16. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana o nepřijetí ke studiu, má právo požádat děkana o přezkoumání jeho rozhodnutí, a to žádostí podanou děkanovi do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan žádosti a své rozhodnutí nezmění, postoupí žádost k rozhodnutí rektorovi JU. Rozhodnutí rektora je konečné. Žádost o přezkoumání rozhodnutí musí být odůvodněna tím, že nebylo správně posouzeno splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí. V ostatních případech se žádost o přezkoumání považuje za neodůvodněnou. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč právo v dohodnuté době nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů přijímací komise.
   
 17. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na PřF JU v akademickém roce 2020/2021 projednal a schválil Akademický senát PřF JU dne 10. září 2020.

 

V Českých Budějovicích, 11. září 2020                           

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU

PDF