Informace ke grantovým přihláškám GAČR 2021

19.03.2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021

Prvním krokem k podání grantové žádosti je tento záměr si nechat schválit vedoucím pracoviště a ohlásit referentce pro vědu J. Meinelové (veda@prf.jcu.cz) do čtvrtka 23. 4. do 9:00,
viz opatření D95: Ohlašovací povinnost před podáním grantových žádostí.

Projekty musejí být doručeny k ekonomické kontrole (platí pro hlavní navrhovatele i spolunavrhovatele) vedoucímu grantového servisu Ing. Nouskovi (nousekv@prf.jcu.cz) do pondělí 27. 4., 9:00 a odevzdány (finální pdf vygenerované aplikací GA ČR - GRIS) referentce pro vědu J. Meinelové (veda@prf.jcu.cz) do středy 29. 4. do 9:00 pro závěrečnou kontrolu a následné odeslání datovou schránkou(netýká se  spoluřešitelských projektů - u těch u nás probíhá pouze ekonomická kontrola, ale jsou odesílány hlavním uchazečem).

Informarmace na stránkách GAČR:

Podrobnější fakultní pokyny (odkaz na prezentaci) byly šířeny e-mailem.

Poznámky:
Na fakultě probíhá kontrola úplnosti žádosti, certifikátu pdf, délky textu, nahrání příloh v GRIS (datovou schránkou se odesílá jen finální pdf, které ale obsahuje textový přehled příloh nahraných v GRIS). Shodu finálního pdf v GRIS a pdf poslaného pro odeslání datovou schránkou musí zaručit navrhovatel.