GAČR - převody prostředků do dalších let, prodloužení doby řešení


Převod prostředků projektů GAČR do dalších let

Vždy je nutno postupovat v souladu se zadávací dokumentací (ZD) z roku soutěže, v rámci které byl projekt přidělen – pokud dodatečné úpravy, resp. výjimečné kroky vyvolané pandemií nepovolí odchylky. ZD i z dřívějších let jsou dostupné na https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Projekty s počátkem řešení v roce 2018 – pravidla dle ZD

U těchto projektů lze převádět do dalšího roku pouze FÚUP (fond účelově určených prostředků) ve výši max. 5% neinvestičních prostředků na daný rok. FÚUP je nutné vyčerpat v následujícím roce, lze jej ovšem tvořit opakovaně (kromě posledního roku řešení).

Projekty s počátkem řešení v roce 2019 a 2020 – pravidla dle ZD

U těchto projektů lze převádět nespotřebované prostředky do dalších let v neomezené výši, je však povinnost tyto prostředky vyčerpat nebo zúčtovat a vrátit nejpozději k poslednímu dni posledního kalendářního roku řešení.

Opatření předsednictva Grantové agentury ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 – výjimečná opatření z důvodu pandemie

umožňují:

  • hradit poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v zahraničí (až 100 %)
  • přesuny mezi osobními a materiálovými náklady až do 100 tis. bez podání žádosti
  • změnu souhrnné pracovní kapacity týmu až do 35 % bez podání žádosti
  • snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO v roce 2020
  • dodatečné nákupy investic (pozor, lze hradit jen poměrnou část dle doby používání na projektu a odpisové doby, viz tabulka v příloze) https://web.prf.jcu.cz/dokumenty/opatreni-dekana/ostatni-opatreni-dekana/d95.html)
  • kupovat některé vybrané komunikační prostředky
  • prodloužit dobu řešení projektu o šest měsíců
  • doložit ukončení doktorského studia v projektech JUNIOR STAR až do 15. prosince 2020.

Oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 (14. 7. 2020)

Podrobnosti viz https://gacr.cz/ga-cr-pomaha-vedcum-zvladnout-situaci-s-covid-19/ (18. 6. 2020)
https://gacr.cz/nova-opatreni-pro-projekty-realizovane-v-roce-2020/ (28. 5. 2020)
https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/ (26. 3. 2020)

Prodloužení doby řešení projektu – výjimečné opatření z důvodu pandemie

Oficiální text GAČR: "Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v roce 2020, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací umožňuje čerpat v následujícím období."

Možnost požádat o prodloužení doby řešení platí pro všechny projekty realizované v roce 2020, žádost je třeba podat v posledním roce řešení.

U projektů s počátkem řešení v roce 2018 a standardním ukončením u roce 2020 je možné podat žádost o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Současně se žádostí o prodloužení projektu doporučujeme (v případě potřeby) požádat též o přesun prostředků z roku 2020 do roku 2021 ve vyšších částkách, než umožňuje tvořený FÚUP dle ZD1. Žádost je nutné podat co nejdříve2.

U projektů s počátkem řešení 2019 nebo 2020 řešitel standardně převede do dalších let nespotřebované prostředky. Opatření umožňuje např. projekty s plánovaným ukončením v roce 2021 nebo 2022 prodloužit o prvních šest měsíců roku 2022, resp. 2023.

Pro řešení konkrétních případů přesunu prostředků a prodloužení doby řešení se obracejte na grantový servis PřF JU (Ing. Nousek) a odd. vědy a výzkumu (J. Meinelová) https://web.prf.jcu.cz/struktura-prf/dekanat/oddeleni-vedy-a-vyzkumu.html

 1Odpověď z HelpDesk GA ČR: GA ČR umožňuje v souladu se zněním vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) převádět a čerpat nespotřebovanou účelovou podporu v dalších letech řešení, a to v neomezené výši. Toto platí pro všechny běžící projekty.
U běžících projektů s počátkem řešení v roce 2018 se předpokládá ukončení v letošním roce, pokud by však byla schválena případná žádost o prodloužení doby řešení projektu, nespotřebované prostředky by mohly být převedeny do dalšího období.

2Bod 5.1.(2) ZD: Pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení grantového projektu, kterou příjemce nemohl předvídat, ani ji nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu struktury nebo výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo o změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory písemně, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, avšak nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku. Tuto změnu struktury nebo výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory však není poskytovatel povinen akceptovat, ani na ni přistoupit.