Pokyny k vyplňování HAP na PřF, duben 2022


Vážené akademické pracovnice a pracovníci s úvazkem alespoň 20%,

v dubnu 2022 probíhá na JU Hodnocení akademických pracovníků. Prosím Vás o vyplnění formuláře do 19. 4. 2022.

Týká se všech akademických pracovníků, kteří mají úvazek na fakultě alespoň 20% (součet fakultních úvazků včetně grantů). Vědeční pracovníci, kteří se nepodílejí na výuce ani školení studentů (tj. pedagogické činností), nejsou akademickými pracovníky a HAP se jich netýká. Technici také nejsou akademickými pracovníky (pokud ale aspirují na přeřazení od 1.7. 2022 na akademickou pozici, je možné se k vyplnění HAP přihlásit).

Postup:

Nalogujte se na adrese https://hap.jcu.cz se stejným jménem a heslem jako do STAGu (IDM). Pokud se nemůžete přihlásit a přitom máte akademický úvazek >= 20% na PřF, kontaktujte správce portálu E. Krlína, hap@rt.jcu.cz .

Pro ty, kteří vyplňují poprvé, může být přínosný "Stručný návod k webovému rozhraní pro hodnocení akademických pracovníků".

 Poznámky k hodnocení na PřF:

 1. U všech bloků či otázek je vždy uvedeno období, za které se mají data vyplňovat.
 2. Údaje o výuce jsou předvyplněny s použítím informací ze STAGu - ale je třeba zkontrolovat a opravit. Uvádějte prosím pouze výuku, zkoušení, zápočty odvedené vámi, tj. např. neuvádějte práci doktorandů, kteří se na výuce podíleli. Výuka je evidována po jednotlivých předmětech (každá přednáška a cvičení na samostatném řádku).
 3. Zkoušení studenti - každý zkoušený studující na předmětu se uvádí pouze jednou (viz nápověda na řádce). Počty jsou předvyplněny dle STAGu.
 4. Počet hodin týdenní výuky může být desetinné číslo (s desetinnou čárkou nebo tečkou).
 5. Velikost grantového projektu se posuzuje podle celkové dotace za celou dobu řešení projektu.
 6. V položce vedení doktorandi, která je načítána ze STAGu, uvádějte pouze studenty ve standardní době studia.
 7. Položky, které se vás netýkají, nechte prázdné.
 8. Vyplňujte pouze činnosti, které jste vykonali v rámci vašeho úvazku na PřF JU. Pokud jste v rámci úvazku na PřF vykonávali činnost, která není v evidenci JU (např. oponentní posudky na kvalifikační práce na jiných univerzitách), specifikujte v popisu.
 9. Import vědeckých výstupů (hlavně článků) do HAP je proveden z OBD. Pokud nevidíte nějakou ze svých publikací z roku 2021, které mají být evidovány v RIV, kontaktujte Janu Maxerovou <jmaxerova@prf.jcu.cz>, aby ověřila/doplnila zadání publikace v OBD. Bez tohoto kroku nebude publikace evidována v RIV, nezohledněna v hodnocení PřF/JU.
  Chybějící výstup doplňte v HAP -
  IF časopisu a medián kategorie nemusíte vyplňovat, bude doplněn.
 10. Nezapomeňte na konci sekce 2a) zadat "Počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)", tj. kolikrát byly v roce 2021 vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory. Návody na nalezení počtu citací v databázích Scopus a Web of Science naleznete na https://web.prf.jcu.cz/veda/publikace/citace.html
  Pokud pracovník nastoupil na PřF během sledovaného období (r. 2021 pro publikace) nebo později, může uvést i výkon z jiných pracovišť z doby před nástupem na PřF v záložce "Ostatní".
 11. V záložce Organizační činnost mohou položku "Zástupce vedoucího katedry, popř. jiného útvaru fakulty" označit vedoucí oddělení kateder či jiné osoby, jejichž organizační zatížení odpovídá této roli.
 12. Formuláře za roky 2019 a 2020 si můžete zobrazit, ale nelze je zpětně editovat. Pokud s ohledem na hodnocení akademických pracovníků a jejich zařazeni do mzdových tříd a stupňů dle nového mzdového předpisu JU chcete doplnit zásadní informaci opomenutou v těchto formulářích, doplňte ji ve formuláři HAP 2021, záložce "Ostatní" jako "Doplňující informace" s uvedením roku, kterého se informace týká.

Praktické poznámky z/k hodnocení:

 1. Pokud vám HAP píše např. 0,92+1,85 hodin výuky místo 1+2 dle STAGu, znamená to, že jednou ze 13-ti týdnů semestru výuka odpadla kvůli svátku. Výkon je proto krácen poměrem 12/13. Pokud výuka skutečně odpadla, ponechte předvyplněný údaj. Pokud jste nahradili a odučili 13x, opravte údaj na 1+2.
 2. Při přepočítávání blokové výuky na hodiny/týdně používejte 13 týdnů semestr. Blok 4 hod./sem = 4/13=0,31 hod./týden.
 3. V části 2a) může korespondenční autor označit "Jsem garant".
 4. Pokud výuku zajišťuje několik současně přítomných osob (praktická/terénní výuka, semináře vedené dvojicí), lze stejnou výuku vykazovat více osobami (s vysvětlením uvádění duplikované výuky v záložce "Ostatní").