Parazitologie


Garant: doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Kontakt: tel. 387776295; e-mail novake01@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav, České Budějovice

Charakteristika: Studijní program poskytuje školení studentů v základních parazitologicky orientovaných oborech zajištěné školiteli aktivně působícími v parazitologickém výzkumu a využívající moderního přístrojového vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu biologie parazitických organizmů a jejich vztahu k hostitelům a do oborů lékařské a veterinární parazitologie. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu a ve školství.

Požadavky na uchazeče: Aktivní znalost anglického jazyka. Při pohovoru bude uchazeč požádán, aby anglicky představil zamýšlené téma své disertační práce.

Okruhy témat řešených doktorských prací: Humání parazitózy: protozoární infekce imunodeficientních jedinců, vztah hostitelů a parazitů včetně imunitní odpovědi. Protozoa a Myxosporea cizopasící u ryb: morfologie, životní cykly a patogenita; amfizoické améby. Biologie, ekologie a diverzita všech hlavních skupin helmintů cizopasících u ryb. Molekulární biologie a biochemie parazitů: fylogenetické vztahy vybraných skupin protozoí založené na analýze ribosomálních RNA genů; struktura mitochondriální DNA u různých druhů protistů. Molekulární ekologie krevsajících vektorů zaměřená na mechanismy přenosu patogenů: protein-sacharidové interakce, imunitní reakce u přenašečů nákaz.